Cốc sản xuất từ silicone, đàn hồi và mềm dẻo. Sử dụng cốc hoàn toàn không có cảm giác cấn cộm, không có cảm giác đang ở kỳ vì cốc nằm phía trong và hứng gọn gàng lượng nguyệt san.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *